Sutarties ir sąmatos formos ir jų pildymas

Fondo skirtos lėšos pervedamos tik pasirašius nustatytos formos Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno projektų finansavimo sutartį ir išlaidų sąmatą, kuri yra neatsiejama sutarties dalis. Projektų vykdytojai turi pateikti iš savo pusės užpildytą sutartį ir išlaidų sąmatą (kiekvieną dviem originaliais egzemplioriais) Fondo skirtai sumai.

Kultūros ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančias biudžetines įstaigas. Šios įstaigos pateikia laisvos formos projekto išlaidų sąmatas Fondo skirtai lėšų sumai, kurios bus įtrauktos į bendras įstaigų sąmatas, tikslinamas Kultūros ministerijos Finansų ir turto valdymo skyriaus teisės aktų nustatyta tvarka.

Prie užpildytų dokumentų turi būti pridedamas laisvos formos lydimasis raštas, patvirtinantis apie kitas turimas lėšas, reikalingas projekto įgyvendinimui.

Dokumentus pasirašymui reikia pateikti ne vėliau kaip iki šių metų III ketvirčio pabaigos.

Pateikiant dokumentus ant voko būtina nurodyti kultūros ir meno sritį, kuriai priskirtas projektas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Fondo skirtos lėšos turi būti naudojamos tik pagal ministerijos patvirtintą išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmatoje patvirtinti straipsniai** netikslinami, jeigu faktinės išlaidos neviršija 20 procentų planuotų lėšų pagal atskirus išlaidų sąmatos straipsnius. Jeigu projekto vykdymo eigoje paaiškėja, kad faktinės išlaidos pagal atskirus išlaidų sąmatos straipsnius viršija 20 procentų planuotų lėšų, vykdytojas (ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki sutarties 2.2.1 punkte nustatyto projekto įvykdymo termino pabaigos) ministerijai pateikia argumentuotą raštą dėl išlaidų sąmatos straipsnių tikslinimo, du patikslintos išlaidų sąmatos egzempliorius ir patvirtintos sąmatos prie sutarties kopiją.

** Išlaidų sąmatos straipsnis – eilučių visuma, apimanti vienos rūšies paslaugas ir kitas lėšas pagal paskirtį.

Po nustatyto projekto įvykdymo termino pateikti prašymai patikslinti išlaidų sąmatą nebus svarstomi.

1. KRF FINANSAVIMO SUTARTIES FORMA

 • nepildyti viršuje datos ir sutarties numerio;
 • sutartyje nurodyti tikslų projekto vykdytojo pavadinimą (įstaigos), teisinę formą, projekto vykdytojo vadovo (įstaigos vadovo) arba įgalioto asmens (prie sutarties pridėti įgaliojimą) pareigybę, vardą ir pavardę;
 • sutartį pasirašo projekto vykdytojo vadovas arba įgaliotas asmuo;
 • 1.1 punkte įrašyti tikslų projekto pavadinimą, kuris nurodytas Fondo tarybos patvirtintame finansuojamų projektų sąraše;
 • 2.1.1 punkte nurodyti Fondo tarybos priimto sprendimo datą ir numerį. Toliau įrašyti projektui skirtą sumą skaičiais ir žodžiais skliaustuose (visa suma skaičiais turi būti parašyta vienoje eilutėje);
 • 2.1.2 punkte įrašyti tikslų įstaigos registracijos kodą, atskiros sąskaitos valstybės biudžeto lėšoms numerį ir banko pavadinimą bei kodą; biudžetinėms įstaigoms, kurių buhalterinę apskaitą tvarko centralizuota buhalterija, šiame punkte rašyti "lėšas pervesti Vykdytojui, kurio apskaitą tvarko centralizuota buhalterija" (ir nurodyti centralizuotos buhalterijos įmonės kodą, tikslų pavadinimą ir jos banko sąskaitą);
 • 2.2.1 punkte įrašyti datą iki kada bus įvykdytas projektas (atsižvelgiama į projekto paraiškoje nurodytus terminus);
 • 4 punkte įrašyti tikslų projekto vykdytojo (įstaigos) pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, adresą, banko rekvizitus (tuos pačius kaip ir sutarties 2.1.2. punkte), (įstaigoms, kurių buhalterinę apskaitą tvarko centralizuota buhalterija, jokių banko rekvizitų nerašyti), projekto vykdytojo vadovo (įstaigos vadovo) arba įgalioto asmens (prie sutarties pridėti suteikto įgaliojimo kopiją) vardą, pavardę ir kontaktinį projekto vadovo telefoną, pasirašyti ir antspauduoti.

2. KRF FINANSAVIMO IŠLAIDŲ SĄMATOS FORMA

 • nurodyti tik tas projekto vykdymo išlaidas, kurios buvo numatytos paraiškos išlaidų sąmatoje (negali atsirasti naujų nenumatytų išlaidų);
 • sąmatą sudaryti tik Fondo skirtai sumai (negali būti atskirai nurodomos Sodros, darbo užmokesčio ir kt. mokesčių išlaidos);
 • netrinti išlaidų sąmatos formoje esančių straipsnių, kurių nepildote;
 • nenumatytoms išlaidoms skirti ne daugiau kaip 10 proc. išlaidų sąmatos sumos;
 • administracinėms išlaidoms skirti ne daugiau kaip 20 proc. išlaidų sąmatos sumos;
 • prekių ir paslaugų įsigijimo straipsnyje nurodyti prekes ir paslaugas, kurias suteikia juridiniai asmenys.
 • darbuotojų komandiruočių ir kviestinių projekto dalyvių piniginių kompensacijų išlaidas nurodyti pirmame išlaidų sąmatos straipsnyje "Apmokėjimas fiziniams asmenims"

Informacija dėl viešujų pirkimų